About the biennial

За биеналето

At a time when the news sound like jokes, humour might well be the best response to reality. Under the theme ‘Laughing in the face of…’ the twenty-third edition of the Biennial, organized by the Museum ‘House of Humour and Satire’, Gabrovo Municipality and the Ministry of Culture of Bulgaria, brings together diverse artistic positions presented in the form of cartoon and contemporary art.

Laughing in the face of somebody, unlike laughing behind their back, is a daring act. It requires dignity both on behalf of the one laughing and the one being laughed at. It is impossible to laugh in the face of a faceless opponent. Not by chance ‘losing face’ is an idiom for losing dignity, which in some cultures equals social death. To laugh in the face of someone or something alongside exposing and criticizing means paying regard and holding as significant.

What are the gains from laughing? Laughter does not solve problems, but renders us bigger than them. It provides higher perspective. To laugh in the face of someone or something is a matter of attitude and a way to go forward despite adversity. It is a survival strategy. The world lasts because it laughs, says the motto of the Museum House of Humour and Satire, coined in the earliest days of the institution by Bulgarian satirist Radoy Ralin and publicized for the first time 44 years ago at the first Gabrovo Biennial.

The twenty-third Gabrovo biennial presents three exhibitions – a juried exhibition of cartoons, a juried exhibition of contemporary art and a curated exhibition developed by Marko Stamenkovic under the title ‘To Die Out Laughing’. The combination of the two approaches – juried shows based on submissions and a curated exhibition gives the viewer breadth and focus at the same time. The open call brings fresh, unexpected and diverse proposals taking the pulse of art and contemporary society. The curated show provides a deeper and by nature subjective reading of a theme, in this case, the ambiguous relation between humour and death in different cultural contexts.

The call for submissions was organized online with the aim to make it truly accessible and reach as broad a number of artists as possible. We received 1308 submissions by 749 artists from 71 countries. The number of countries marks a record in the history of the Biennial. Almost half of the artistс who sent proposals for the juried exhibition are new to the Biennial. These results not only reiterate the strong international standing of the Biennial, but also its attractiveness for new talent.

The two juried exhibitions are the outcome of the true engagement, intellectual curiosity, and sound professional judgement of the jury members. Jean-Marie Bertin (France), Daryl Cagle (USA), Christo Komarnitski (Bulgaria), Andrei Popov (Russia) and Yordanka Shiyakova (Bulgaria) juried the cartoons. Joerg Bader (Switzerland), Margarita Dorovska (Bulgaria), Francis McKee (Ireland/Scotland), Anton Staykov (Bulgaria) and Marko Stamenkovic (Serbia) juried the works in the contemporary art section.

The prizes of the Biennial are awarded in two sections. For contemporary art the jury awards the Golden Aesop Grand Prize, the Gascar prize of the town of Gabrovo for a young artist, an award provided by Skalni materiali – Rousse and the special prize for contemporary art. For cartoons the jury awards the Grand prize for cartoons, the prize for cartoons and the prize for printed editions. 

Във време, в което новините често звучат като виц, хуморът може да се окаже най-добрият отговор на заобикалящата ни действителност. С темата „Да се смееш в лицето на…“ двадесет и третото биенале, организирано от Музея „Дом на хумора и сатирата“, Община Габрово и Министерство на културата, предлага на публиката разнообразие от художествени позиции, представени със средствата на карикатурата и съвременното изкуство.

Да се смееш в лицето на някого изисква смелост – не е като да се смееш зад гърба му. Нужно е достойнство, както от страна на смеещия се, така и у осмивания. Не можеш да се смееш на безлик опонент. Не случайно изразът „да нямаш сурат“ означава да си загубил достойнство – състояние, което в много култури се равнява на обществена смърт. Така че, смехът в нечие лице, освен изобличаване и критика, означава зачитане и признание за значителност.

Какви са ползите от смеха? Не решава проблемите, но ни прави по-големи от тях. Извисява гледната точка. Да се смееш в лицето на някого или нещо е въпрос на нагласа и начин да продължиш напред въпреки трудностите – своеобразна стратегия за оцеляване. Светът е оцелял, защото се е смял гласи мотото на Музея „Дом на хумора и сатирата“, създадено в най-ранните дни на институцията от Радой Ралин, и за пръв път широко огласено публично преди точно 44 години по повод на първото габровско биенале.

Двадесет и третото биенале представя три изложби – журирана изложба на карикатури, журирана изложба на съвременно изкуство и кураторска изложба, проект на Марко Стаменкович, със заглавие „Да умреш от смях“. Съчетаването на два подхода – конкурсна и курирана изложба, дава на публиката едновременно широта и фокус. Отворената покана донесе нови, неочаквани и разнообразни позиции, отчитащи пулса на изкуството и съвременното общество. Кураторският проект предлага задълбочен и субективен прочит на конкретна тема, в случая – сложното отношение между хумора и смъртта в различни културни контексти.

Конкурсът се проведе онлайн, за да бъде наистина достъпен за широко международно участие. Получихме 1308 предложения от 749 творци от 71 страни. Броят страни е рекорден в историята на Биеналето. Почти половината от творците участват за пръв път в конкурса. Тези резултати утвърждават както международния характер на биеналето, така и силата му да привлича художествен талант.

Конкурсните изложби са резултат от ангажираната работа, интелектуалното любопитство и професионалната преценка на членовете на журито, което работи в два състава. Жан-Мари Бертен (Франция), Дарил Кейгъл (САЩ), Андрей Попов (Русия), Христо Комарницки и Йорданка Шиякова оценяваха карикатурите. Йорг Бадер (Швейцария), Франсис МакКий (Ирландия/Шотландия), Антон Стайков, Марко Стаменкович (Сърбия) и Маргарита Доровска журираха произведенията на съвременното изкуство.

Наградите на Биеналето се връчват в два раздела. За съвременно изкуство журито връчва Голямата награда Златен Езоп, награда Гаскар на град Габрово за млад автор (до 40 години), награда на Скални материали – Русе и специална награда за съвременно изкуство. В раздела за карикатура журито връчва Голяма награда за карикатура, награда за карикатура и награда за печатно издания.

*    *    *

 

Contact Us

За контакт

Museum House of Humour and Satire

Address: 68 Bryanska St, Gabrovo 5300, Bulgaria
Email: gabrovobiennial@gmail.com
Phone: +359 66 80 72 29
Website  •  Facebook

Музей „Дом на хумора и сатирата“

Адрес: ул. Брянска 68, Габрово 5300, България
Ел. поща: gabrovobiennial@gmail.com
Телефон: 066 80 72 29
Уебсайт  •  Facebook

*    *    *

 

Cartoon

Карикатура

A

Bahman Abdi
Neltair Abreu-Santiago
Berter Akyol
Sherif Arafa

B

Gergely Bacsa
Neno Belchev
Ilja Bereznickas
Vitaly Bondar
Tošo Borkovic

C

Henryk Cebula
Iliyana Chernaeva
Gianfranco Conforti
Gabriele Corvi

D

Dariusz Dabrowski
Veselin Damуanov
Evžen David
Marco De Angelis
Luc Descheemaeker
Marco Dianti
Adrián Gerónimo Domé
Lex Drewinski
Darko Drljevic
Alexander Dubovsky

E

Ernst
Machmudjon Eshonkulov

G

Alla and Chavdar Georgiev
Musa Gümüş
Oleg Gutsol

H

Osama Eid Hajjaj

J

Daniel Jokesch

K

Mikola Kapusta
Ilya Katz
Vladimir Kazanevsky
István Kelemen
David Kerr
Seen Mun Kong
Temur Kozaev
Vaso Krcmar
Valeriu Kurtu
Jitet Kustana
Oleksy Kustovsky Kusto

L

Mikhail Larichev
Nicolae Lengher
Igor Lukyanchenko
Marian Lupu
Kalina Lyutova

M

Michael Mayevsky
Jason McLarnin
Pedro Molina
Seen Mun Kong

N

Dilyana Nikolova

O

Slobodan Obradovic
Elena Ospina
Nenad Ostojic
Kemal Ozyurt

P

Constantin Pavel
Andrea Pecchia
Bobo Pernecký
Pesso
Klaus Pitter
Jordan Pop-Iliev
Trayko Popov
Stefaan Provijn

R

Sajad Rafeei
Miroslava Rakovic
Tjeerd Royaards
Andrey Ryzhov

S

Mahdieh Sabbaghkar
Neltair Santiago Abreu
Vadym Shevchenko
Sergey Sichenko
Oleh Smal
Liviu Stanila
Vladimir Stankovski
Natalia Suchilkina
Rešad Sultanović

T

Neda Tanhaei
Friedrich Tasser
Alexandr Telegin
Irien Trendafilov
Ivailo Tsvetkov

V

David Vela
Roland Vorlaufer

W

Xinlei Wang
Kipper Williams

Y

Kamil Yavuz

А

Бахман Абди
Нелтаир Абреу-Сантяго
Бертер Акьол
Шериф Арафа

Б

Гергей Бача
Нено Белчев
Иля Березницкас
Виталий Бондар
Тошо Боркович

В

Давид Вела

Г

Алла и Чавдар Георгиеви
Олег Гуцол
Муса Гюмюш

Д

Дариюш Дабровски
Eвжен Давид
Веселин Дамянов
Марко Де Анджелис
Люк Десхемакер
Марко Дианти
Адриан Херонимо Доме
Лекс Древински
Александър Дубовски
Дарко Дърлевич

Е

Ернст
Махмуджон Ешонкулов

Й

Даниел Йокеш

К

Владимир Казаневски
Микола Капуста
Иля Кац
Ищван Келемен
Дейвид Кер
Темур Козаев
Джанфрако Конфорти
Габриеле Корви
Васо Кръчмар
Шийн Мън Кун
Валериу Курту
Джитет Кустана
Олекси Кустовски Кусто

Л

Михаил Ларичев
Николае Ленгер
Никола Листес
Пабло Лопес
Игор Лукянченко
Мариан Лупу
Калина Лютова

М

Михаил Майевски
Джейсън Макларнин
Педро Молин

Н

Диляна Николова

О

Слободан Обрадович
Eлена Оспина
Ненад Остоич

П

Константин Павел
Андреа Пекиа
Бобо Пернецки
Песо
Клаус Питер
Йордан Поп-Илиев
Трайко Попов
Стефан Провейн

Р

Мирослава Раковиц
Саджад Рафаей
Андрей Рижов
Тйеерд Ройардс

С

Махдиех Сабагкар
Сергей Сиченко
Олег Смал
Ливиу Станила
Владимир Станковски
Решад Султанович
Константин Сунерберг
Наталия Сучилкина

Т

Неда Танхаей
Фридрих Тасер
Александър Телегин
Ириен Трендафилов

У

Синлей Уанг
Кипър Уйлямс

Х

Осама Еид Хаджадж

Ц

Ивайло Цветков
Хенрик Цебула

Ч

Илияна Чернаева

Ш

Вадим Шевченко

Ю

Кемал Юзюрт

Я

Камил Явуз

 

Animated cartoon

Анимирана карикатура

Nikola Georgiev
Wesam Khalil
Borta Ovidiu

Boris Pramatarov
Mariya Ilieva Trabozab
Rada Voyvodova

Рада Войводова
Никола Георгиев
Борта Овидиу

Борис Праматаров
Мария Илиева Тръбозъб
Уесам Халил

 

Printed editions

Печатни издания

Érico Junqueira Ayres
Ahmet Akkoca
Petya Blagoeva
Toti Buratti
Aleksandar Dimitrijević
Musa Gumus
Jeff Leedy
Tomaso Marcolla
Victor Eugen Mihai

Mileta Miloradović
Greg Moodie
Radislav Papeš
Dragan Rajčić
Izel Rozental
Anatoliy Stankulov
Irina Hristova
Ivaylo Tsvetkov

Ерико Жанкуейра Айрес
Ахмет Акоджа
Петя Благоева
Тоти Бурати
Муса Гюмюш
Александър Димитриевич
Джеф Лийди
Томазо Маркола
Милета Милорадович

Виктор Еуджен Михай
Грег Мууди
Радислав Папеш
Драган Ражичич
Изел Розентал
Анатолий Станкулов
Ирина Христова
Ивайло Цветков

 

Contemporary art

Съвременно изкуство

A

Shahriar Abdollahzadeh
Sandra Araújo

B

Kazimierz Babkiewicz
Georgi Balabanov
Neno Belchev
Ivo Bistrichki
Barbara Bokota-Tomala
Brice Bourdet
Marko Brkic

C

Maria Cheshmedzhieva
Destructive Creation

D

Svetlana Danilyk
Cait Davis
Fatlum Doci

E

Nevena Ekimova
Ulf Eklund

F

Claire Fournier

G

Martin Georgiev
Chavdar Georgiev
Alla Georgieva
Sana Ghobbeh
Patricija Gilyte
Boyan Govedarski

H

Hamid Harasi
Leah Hewson
Tetsushi Higashino
Mariko Hori
Milan Hristev

I

Daniel Ivanov

K

Nikola Kekerović
Abolfazl Kiyomarsi
Oleg Konstantinov
Nestor Kovachev

L

Anton Lefabi

M

Marko Mäetamm
Veronika Merklein
Denitsa Milusheva
Emil Mirazchiev
Tomáš Moravec
Johann Muñoz

N

Joe Nanashe
Boris Nikitin

O

Çaglar Okur

P

Plamena Paskaleva
Jean-Philippe Paumier
Rosina Pencheva
Ivan Petkov
Lyuben Petrov
Boris Pramatarov

R

Sasa Rakezic
Dimitar Rashkov
Leyla Rodriguez
James Rollo

S

Simo Saarikoski
Ruben Sanchez
Mauricio Sanhueza
Yoana Stoyanova

T

Hristina Tasheva
Peter Tillessen
Jerzy Tomala
Patrick Topitschnig
Iva Tratnik
Hristo Tsatsinov

V

Mariana Vassileva
Roosje Verschoor

Z

Rina Zeniuk

А

Шахриар Абдолахзадех
Сандра Араужу

Б

Казимеж Бабкевич
Георги Балабанов
Нено Белчев
Иво Бистрички
Барбара Бокота-Томала
Брис Бурде
Марко Бъркич

В

Марияна Василева

Г

Мартин Георгиев
Алла Георгиева
Патриция Гилите
Сана Гобех
Боян Говедарски

Д

Светлана Данилюк
Кейт Дейвис
Фатлум Дочи

Е

Невена Екимова
Улф Еклунд

З

Рина Зенюк

И

Даниел Иванов

К

Никола Кекерович
Аболфазъл Кийомарси
Нестор Ковачев
Олег Константинов

Л

Антон Лефаби

М

Марко Маетам
Вероника Мерклайн
Деница Милушева
Емил Миразчиев
Томаш Моравец
Йохан Муньос

Н

Джо Нанаш
Борис Никитин

О

Чаглар Окур

П

Пламена Паскалева
Росина Пенчева
Иван Петков
Любен Петров
Жан-Филип Помие
Борис Праматаров

Р

Саша Ракезич
Димитър Рашков
Лейла Родригес
Джеймс Роло

С

Симо Саарикоски
Маурисио Сануеса
Рубен Санчес
Йоана Стоянова

Т

Христина Ташева
Петер Тилесен
Йежи Томала
Патрик Топичниг
Ива Тратник

Ф

Росше Ферсхор
Клер Фурние

Х

Хамид Хараси
Тецуши Хигашино
Марико Хори
Милан Христев
Лия Хюсън
Лия Хюсън

Ц

Христо Цацинов

Ч

Мария Чешмеджиева

D

Destructive Creation

 

To die out laughing…

Да умреш от смях…

A

Carlos Aires

B

Juan Carlos Batista
Frances Barett
Neno Belchev
Kate Blackmore
Lumturi Blloshmi

C

René Castillo
Vasco Costa
Mia Ćuk

D

Vlasta Delimar
Kelly Doley

H

Tanya Habjouqa

I

Julieta Intergalactica

J

Paa Joe
Milena Jovićević

M

Oleg Mavromatti

K

Aryan Kaganof
Šejla Kamerić
Khaled Khalafalla
Panos Kokkinias
Siniša Labrović

L

Brian Lehmann
Lubri

M

Mladen Miljanović

P

Urša Premik

R

Boryana Rossa

S

Sifiso Seleme
Diana Baker Smith
Hamid Sulaiman

U

Julijonas Urbonas

X

Sislej Xhafa

А

Карлос Айрес

Б

Хуан Карлос Батиста
Франсис Барет
Нено Белчев
Лумтури Блошми
Кейт Блeкмор

Д

Кели Доли
Власта Делимар
Сислей Джафа
Паа Джо

И

Жулиета Итергалактика

Й

Милена Йовичевич

К

Ариан Каганоф
Шейла Камерич
Рене Кастильо
Панос Кокиниас
Вашко Коща
Халед Кхалафала

Л

Синиша Лабрович
Брайън Леман
Лубри

М

Олег Мавромати
Младен Милянович

П

Урша Премик

Р

Боряна Росса

С

Сифисо Селеме
Даяна Бейкер Смит
Хамид Сюлейман

У

Юлийонас Урбонас

Х

Таня Хабджука

Ч

Мия Чук

*    *    *

 

Using Format